Pregled Javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
10. srpanj 2020.

Pregled Javnih poziva
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je nekoliko javnih poziva, u nastavku donosimo kratki pregled:

1. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020

 

Datum objave

2. srpnja 2020. godine

Predmet

Dodjela sredstava za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada

javne namjene ugradnjom jednog ili više sustava za korištenje OIE (sustav na biomasu, sustav s dizalicom topline, sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima i/ili sustav s foto naponskim pretvaračima). Ulaganje mora biti na građevini koja je zakonita (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Korisnici

Jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave,

javne ustanove, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru.

Subvencija

Od 40 do 80% (max. 500.000,00 kuna) ovisno provodi li se projekt u svrhu zaštite prirode, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, provode li se na području posebne državne skrbi, otocima i ovisno o razvijenosti JRS, odnosno JLS.

Opravdani troškovi

Izrada glavnog projekta (strojarskog ako se ugrađuje sustav grijanja, hlađenja ili klimatizacije nazivne snage  ≥ 30kW ili elektrotehničkog za FNE).

Obvezna dokumentacija

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr u „e-prijava“:

1. Opći podaci,

2. Zadnji važeći dokaz zakonitosti:

- Akt za građenje,

- Akt za uporabu,

- Akt za ozakonjenje,

- Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonitom,

3. Dokaz vlasništva ili suvlasništva,

4. Uvjerenja/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica,

5. Glavni projekt/projekti + ponuda izvođača radova za nabavu opreme i radove.

6. Obavijest o mogućnostima priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu,

7. Akt kojim se odobrava građenje ili Izjava nadležnog tijela ili Izjava projektanta glavnog projekta – ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke,

8. Odobrenje suglasnosti i posebni uvjeti građenja ili Izjava projektanta glavnog projekta – ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke,

9. Potvrdu porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na Poziv,

10. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju,

11. Izvadak iz nadležnog sudskog registra za pravne osobe kojima je posebnim propisima određena obveza upisa u sudski registar,

12. Izjavu o osiguranju vlastiti sredstava za provedbu projekata,

13. Fotodokumentaciju postojećeg stanja, kao sastavni dio Glavnog projekta ili zasebno u .pdf zapisu,

14. Izjavu o primljenim potporama, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na Poziv.

 

Dostava dodatne dokumentacije po potrebi.

Rok za podnošenje prijave

Prijave se mogu podnositi od 21. rujna 2020. godine u 9.00 sati do objave o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, ovisno što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_zgrade_javne_namjene_2020_v1.pdf

 

 

2. Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

 

Datum

objave

2. srpnja 2020. godine

Predmet

Sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila:

- električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7,

- električnih vozila kategorije M1,

- vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1,

- vozila na vodik kategorije M1.

 

U smislu ovog Poziva novo vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano. Pod motornim vozilom podrazumijeva se vozilo pogonjeno motorom s unutarnjim izgaranjem i/ili električnim motorom.

Korisnici

Fizičke osobe – građani ako:

 • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Poziva

 • su punoljetne osobe s prebivalištem u RH,

 • dostave obveznu dokumentaciju sukladno ovom Pozivu i ispunjavaju uvjete sukladno ovom Pozivu,

 • prihvate uvjete zajedničkog financiranja sukladno ovom Pozivu i općim aktima Fonda,

 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,

 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekta od strane Fonda,

 • sklope ugovor s Fondom o korištenju sredstava Fonda, (u daljnjem tekstu: ugovor),

 • registriraju vozilo na području Republike Hrvatske, te ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Pozivom.

Subvencija

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu:

- električno vozilo LI -1.7 kategorije — do 20.000,00 kn,

- vozilo Ml kategorije s plug-in hibridnim pogonom — do 40.000,00 kn,

- vozilo Ml kategorije s električnim pogonom — do 70.000,00 kn,

- vozila na vodik kategorije Ml - do 70.000,00 kn.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40 % Fondu opravdanih troškova.

Opravdani troškovi

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi kupnje vozila (kategorije i svojstava prema točki l. ovog Poziva) koji su nastali najranije na dan objave ovog Poziva 2. srpnja 2020. godine.

Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu.

Porez na dodanu vrijednost za kupljeno vozilo predstavlja opravdan trošak.

Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu.

Obvezna dokumentacija

Prijavitelj može popuniti i poslati svoju prijavu isključivo putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda koji je dostupan na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr. Prijava mora sadržavati:

1. Osnovne podatke o prijavitelju i vozilu — ispunjavaju se online na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr),

2. Presliku osobne iskaznice (Obje strane iskaznice), skenirana, u .pdf zapisu,

3. Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodavatelja, u .pdf zapisu,

4. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija (prema točki l. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in" hibridni / vodik), snaga vozila (kW), potrošnja (kWh/100km ili Wh/km), te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd., u .pdf zapisu, kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

 

Rok za podnošenje prijave

Slanje prijava na Poziv počinje dana 13. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

- objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_kupnja_energetski_ucinkovitih_vozila_gradanima_2020_v1.pdf

 

 

3. Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020.

 

Datum objave

30. lipnja 2020. godine

Predmet

Sufinanciranje kupnje novih vozila kako slijedi:

 • električnih bicikala,

 • električnih vozila kategorija L 1, L 2, 1.3, 1.4, 15, L6, L7,

 • električnih vozila kategorije M1 ,

 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1,

 • vozila na vodik kategorije M1,

 • vozila za prijevoz putnika kategorija M2, M3 i vozila za prijevoz tereta kategorija N 1, N2, N3 s vrstama pogona: električni, „plug-in" hibridni pogon, stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) o vodik.

Korisnici

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i słobodna zanimanja) i neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Subvencija

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i donacija, u sljedećim iznosima po vozilu: • električni bicikli do 5.000,00 kn, komada min.5 do max. 15 kom.,

 • električna vozila LI-L7 kategorije do 20.000,00 kn,

 • vozila kategorije M1 i N1 s plug-in hibridnim pogonom do 40.000,00 kn,

 • vozila kategorije N1 pogonom na SPP, UPP ili vodik do 70.000,00 kn,

 • vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom do 70.000,00 kn,

 • vozila na vodik kategorije M1 do 70.000,00 kn,

 • vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in” hibridnim pogonom, pogonom na spp, UPP iii vodik; max.400.000,00 kn.Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku.

Opravdani troškovi

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi kupnje vozila (kategorije i svojstava prema točki l. ovog Poziva) koji su nastali najranije na dan objave ovog Poziva 30. lipnja 2020. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu, PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Obvezna dokumentacija

Prijavu za sufinanciranje predaje se Fondu putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda dostupan na adresi www.fzoeu.hr i mora sadržavati:

 1. Osnovne podatke o prijavi ispunjavaju se online na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr),

 2. Obrazac s podatcima o podnositelju i vozilima (prema obrascu izjave Fonda dostupnom na službenoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr), preuzet i ispunjen u Excel formatu i spremljen u -pdf zapisu,

 3. Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodavatelja, u .pdf zapisu,

 4. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija (prema točki l. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in" hibridni, SPP, UPP, vodik), snaga vozila (kW), potrošnja (kWh/100km ili Wh/km), te emisija C02 (g/km, gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd., u ,pdf zapisu,

 5. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Poziv, u .pdf zapisu,

 6. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću hoće li će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez. u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave za sufinanciranje (prema obrascu izjave Fonda dostupnom na službenoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr), u .pdf zapisu,

Dalje ovisno o vrsti pravne osobe:za JLP(R)S, tijela državne uprave ili ostali proračunski i zvan proračunski korisnici:

 1. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu/financijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja,za trgovačka društva ili fizičke osobe:

 1. Izjavu o primljenim potporama, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijava,

 2. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja,

 3. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili registra obveznika poreza na
  dohodak za fizičke osobe koje se bave djelatnostima slobodnih zanimanja,za neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga):

 1. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja,

 2. Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH.Kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Rok za podnošenje prijave

Učitavanje prijava počinje objavom Poziva dana 30. lipnja 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 7. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_elektricna_vozila_pravne_osobe_v1.pdf

 

 

 

 

 

4. Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

 

Datum objave

30. lipnja 2020. godine

Predmet

Sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik.

Korisnici

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i słobodna zanimanja) i neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Subvencija

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i donacija. Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kn po korisniku.Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjeti prije nastupi.

Opravdani troškovi

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi gradnje jedne ili više punionica koji su nastali najranije na dan objave ovog Poziva 30. lipnja 2020. godine i to:

Punionice za električna vozila s tehničkim karakteristikama:

 

- min. ukupne snage punionice 50 kW DC ili 22 kW AC,

- min. snaga punjenja po AC priključnici 11 kW,

- opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima,

- za naponske sustave AC, DC ili AC+DC,

- podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike.

 

Troškovi obuhvaćaju:

 

- instalaciju razvoda lokalnog napajanja punionice,

- opremu i radove puštanjem u pogon,

- troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku

- troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera,

- punionice za punjenje vozila na vodik.

 

Obvezna dokumentacija

Prijavu za sufinanciranje predaje se Fondu putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda dostupan na adresi www.fzoeu.hr i mora sadržavati:

 1. Osnovne podatke o prijavi,

 2. Obrazac s podatcima o podnositelju i punionicama,

 3. Glavni projekt punionice izrađen te ovjeren digitalnim potpisom ili pečatom i potpisom od strane ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke, u .pdf zapisu,

 4. Prethodnu suglasnost ili odgovarajući elaborat operatora distribucijskog elektroenergetskog sustava za priključak punionice na distribucijsku mrežu i provedbu projekta kao i ostale suglasnosti, posebni uvjeti i mišljenja potrebne za provedbu projekta, u .pdf zapisu ili Izjavu ovlaštenog projektanta da iste nisu potrebne s pozivom na glavni projekt (prema obrascu izjave Fonda dostupnom na službenoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr), ovjerena, u .pdf zapisu,

 5. Dokaz vlasništva: Zemljišno — knjižni izvadak za česticu na kojoj se planira gradnja punionice na okolnost vlasništva/suvlasništva podnositelja prijave ili potvrdu suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, ne stariji od 30 dana, u .pdf zapisu,

 6. Ukoliko je podnositelj prijave suvlasnik čestice na kojoj se planira gradnja punionice suglasnost suvlasnika čestica za provedbu projekta s pozivom na kö.br. i projektnu dokumentaciju (naziv i broj T D), u .pdf zapisu,

 7. Ukoliko podnositelj prijave nije vlasnik čestice na kojoj se planira gradnja punionice Ugovor o pravu građenja, u -pdf zapisu,

 8. Uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica i ( samo ukoliko se razlikuju brojevi čestica navedeni u, dokumentaciji iz točki 1 . — 7.), u -pdf zapisu,

 9. Ponudbeni ili projektantski troškovnik za provedbu projekta s količinama, jediničnim cijenama, sa zajedničkom sveukupnom rekapitulacijom troškova s iskazanim PDV-om, ispunjen u Excel formatu i spremljen u .pdf zapisu, učitan u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda,

 10. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Poziv, u .pdf zapisu,

 11. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću hoće li se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave za sufinanciranje (prema obrascu izjave Fonda dostupnom na službenoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr), u .pdf zapisu, kao i drugu dokumentaciju ovisno o specifičnostima projekta, prema potrebi kao i na zahtjev Fonda,Dalje ovisno o vrsti pravne osobe:

- za JLP(R)S:

 1. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekata- za trgovačka društva i fizičke osobe:

 1. Izjavu o primljenim potporama ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave (prema obrascu izjave Fonda dostupnom na službenoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr), u «pdf zapisu (za trgovačka društva i fizičke osobe),

 2. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja (prema obrascu izjave Fonda dostupnom na službenoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr), u .pdf zapisu,

 3. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili registra obveznika poreza na dohodak za fizike osobe koje se bave djelatnostima slobodnih zanimanja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u navedeni registar (iznimno, navedeni dokument ne smije biti stariji od 90 dana od dana prijave na ovaj Poziv) ili ukoliko je primjenjivo odgovarajuće

 4. Rješenje/potvrdu nadležnih tijela o obavljanju djelatnosti (npr. Komora, ovisno o djelatnosti) / upisu u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti, u .pdf zapisu,- za neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga):

 1. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja (prema obrascu izjave Fonda dostupnom na službenoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr), u .pdf zapisu,

 2. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH, u .pdf zapisu.

Rok za podnošenje prijave

Učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili 2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_punionice_v1.pdf

 

 

5. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

 

Datum objave

29. lipnja 2020. godine

Predmet

Dodjela sredstava fizičkim osobama, građanima za postavljanje nove foto naponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu.

Postojeća obiteljska kuća je zgrada koja je zakonita, u kojoj je više od 50% buro podne površine namijenjeno za stanovanje i koja zadovoljava jedan od sva uvjeta: ima najviše 3 stambene jedinice, ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata).

Korisnici

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. su vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika obizrljske kuće u kojoj se projekt provodi,

 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projek provodi, prijavljeno najkasnije od 01. lipnja 2020.,

 3. mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina,

 4. podnesu Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE,

 5. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općinm aktima Fonda,

 6. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,

 7. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i

 8. 8. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

Subvencija

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove nabave i ugradnje jedne nove foto naponske elektrane:

 • do 80%, ali ne više od 75.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i 1. skupini otoka,

 • do 60% ali ne više od 56.250,00 kuna na brdsko-planinskom području,

 • do 40%, ali ne više od 37.500,00 kuna na ostalim područjima RH.

Opravdani troškovi

Troškovi nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane, nastali nakon objave Poziva 29. lipnja 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa za nabavu i ugradnju jedne nove FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema foto naponskog kruga i ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta FNE u mrežnom radu te nužni pripadajući građevinski radovi).

Obvezna dokumentacija

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr na „e-prijave“ i mora sadržavati:

 1. Opće podatke,

 2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili elektronski zapis o prebivalištu (e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu iz kojega je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se sustav postavlja, najkasnije na dan 1. lipnja 2020, godine,

 3. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće:

 • akt za građenje ili

 • akt za uporabu ili

 • akt za ozakonjenje (legalizaciju) ili

 • akt/dokument kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom,

 1. Izjavu građanina, ispisanu s www.fzoeu.hr , potpisanu i spremljenu u .pdf zapisu o tome:

 • da obiteljska nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na zadnji važeći dokument koji dokazuje njenu zakonitost,

 • da ista nije (ili je) pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara RH i da nije (ili je) u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u isti registar,

 • da je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje,

 • da, za navedenu namjenu do sada nisu ostvarena bespovratna sredstava iz nekog drugog izvora,

 • jesu li odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građena potrebnu, odnosno da se navedeni radovi za provođenje projekta mogu izvoditi bez akta za građenje (prema Pravilniku o jednostavnim građevinama),

 1. Izjavu svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće, ispisanu s www.fzoeu.hr, potpisanu i snimljenu u .pdf zapisu, o tome da su suglasni:

 • s izjavom građanina i

 • ugradnjom planiranog sustava,

 1. ukoliko su isti potrebni – Posebne uvjete ili Prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju,

 2. izvješće o energetskom pregledu i Energetski certifikat,

 3. Dokaz vlasništva ili suvlasništva, snimljen u .pdf zapisu:

 • zemljišno-knjižni izvadak čestice,

 • potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar (isto i za pomoćni objekt na istoj čestici ako se FNE postavlja na njega),

 1. uvjerenje/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, snimljeno u .pdf zapisu, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:

 • zakonitosti obiteljske kuće,

 • vlasništva ili suvlasništva,

 1. Glavni projekt, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 64/14) s troškovnikom opreme, radova i usluga,

 2. Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu,

 3. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja u .pdf formatu, ukoliko su potrebni ili Izjava Projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta – ovlaštenog inženjera elektrotehnike, preuzeta s mrežne stranice www.fzoeu.hr, ovjerena, snimljena u .pdf zapisu,

 4. Fotodokumentaciju postojećeg stanja (prije ugradnje sustava: mjesta na koje se isti ugrađuje i stare opreme koja se zamjenjuje novim sustavom) u Glavnom projektu ili zasebnom pdf. zapisu,

 5. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) pomoćnog objekta na istoj katastarskoj čestici snimljen u .pdf zapisu, ako se dio sustava na njega postavlja.

Rok za podnošenje prijave

Podaci se mogu upisivati i dokumenti spremat na www.fzoeu.hr u „e-prijave“ od 1. kolovoza 2020. godine. Prijave se mogu podnositi od 24. kolovoza 2020. godine u 9.00 sati do objave Obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđena iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_fne_2020_v1.pdf

 

 

6. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

 

Datum objave

25. lipnja 2020. godine

Predmet

Dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) fizičkim osobama građanima (u tekstu: prijaviteljima) za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske (u tekstu: projekt).

Postojeća obiteljska kuća je zgrada koja je zakonita, u kojoj je više od 50% buro podne površine namijenjeno za stanovanje i koja zadovoljava jedan od sva uvjeta: ima najviše 3 stambene jedinice, ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata).

 

Na Poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema QH.nd) D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Korisnici

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. su vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,

 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projek provodi, prijavljeno najkasnije od 01. lipnja 2020.,

 3. kreiraju i podnesu Fondu Prijavu za dodjelu sredstava za energetsku obnovu obiteljske kuće u sustavu e-prijava na javne pozive Fonda,

 4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općinm aktima Fonda,

 5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,

 6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i

 7. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

Subvencija

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta. Stopa sufinanciranja od 60 % opravdanih troškova primjenjuje na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće, u maksimalnom iznosu do 204.000,00 kuna s PDV-om.

Fond će dodjeljivati sredstva donacije do konca 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

 

Opravdani troškovi

Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon objave Poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa, a odnose se na sljedeće mjere:

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidro izolaciju i pokrov krova); zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom;

 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnju maksimalno dva (2) sustava za korištenje OIE: sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima; sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; foto naponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Obvezna dokumentacija

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr na „e-prijave“ i mora sadržavati:

1. Opće podatke,

2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili elektronski zapis o prebivalištu (e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu iz kojega je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se sustav postavlja, najkasnije na dan 1. lipnja 2020, godine,

3. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće:

- akt za građenje ili

- akt za uporabu ili

- akt za ozakonjenje (legalizaciju) ili

- akt/dokument kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa

zakonito izgrađenom zgradom,

4. Izjavu prijavitelja o tome:

- je li obiteljska dograđivana ili mijenjana u odnosu na zadnji važeći dokument koji dokazuje njenu zakonitost,

- je li obiteljska kuća pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara RH i da nije (ili je) u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u isti registar,

- da je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje,

- da, za navedenu namjenu do sada nisu ostvarena bespovratna sredstava iz nekog drugog izvora,

- jesu li odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građena potrebnu, odnosno da se navedeni radovi za provođenje projekta mogu izvoditi bez akta za građenje (prema Pravilniku o jednostavnim građevinama),

- je li koristio usluge energetskog certifikatora za prijavu na Poziv.

5. Izjavu svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće, ispisanu s www.fzoeu.hr, potpisanu i snimljenu u .pdf zapisu, o tome da su suglasni:

1) s izjavom građanina i

2) izvedbom/ugradnjom planiranih/planiranog mjera/sustava

6. ukoliko su isti potrebni – Posebne uvjete ili Prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju,

7. Dokaz vlasništva ili suvlasništva, snimljen u .pdf zapisu:

1) zemljišno-knjižni izvadak čestice,

2) potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar (isto i za pomoćni objekt na istoj čestici ako se FNE postavlja na njega),

8. Uvjerenje/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, snimljeno u .pdf zapisu, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:

- zakonitosti obiteljske kuće,

- vlasništva ili suvlasništva,

9. Detaljnu ponudu ili troškovnik izvođača radova za provedbu odabranih mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu, snimljeno u .pdf zapisu – navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u Pozivu,

10. Fotodokumentaciju postojećeg stanja (fotografije elemenata koje su predmet obnove: fasade, krovište, postojeći sustav grijanja…) u .pdf zapisu,

11. Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat, u .pdf zapisu,

12. Tehnički list planiranih zahvata (nalazi se na mrežnim stranicama Fonda).U slučaju ugradnje fotonaponskog sustava potrebno je dostaviti i:13. Glavni projekt, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 64/14) s troškovnikom opreme, radova i usluga,

14. Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu,

15. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja u .pdf formatu, ukoliko su potrebni ili Izjava Projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta – ovlaštenog inženjera elektrotehnike, preuzeta s mrežne stranice www.fzoeu.hr, ovjerena, snimljena u .pdf zapisu,

16. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) i vlasništva pomoćnog objekta na istoj katastarskoj čestici snimljen u .pdf zapisu, ako se dio sustava na njega postavlja.

Rok za podnošenje prijave

Prijavitelj može popuniti i poslati svoju prijavu isključivo putem aplikacije Fonda samostalno ili uz pomoć energetskog certifikatora putem e-prijave na www.fzoeu.hr (energetski certifikator može i ne mora biti s „Liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanjem u Programu energetske obnove obiteljskih kuća“.

Podaci se mogu upisivati/učitavati od 25. lipnja 2020. godine. Prijave se mogu podnositi od 1. rujna 2020. godine u 9.00 sati, sve do objave Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_sufinanciranje_energetske_obnove_obiteljskih_kuca_v3.pdf

 

 

 

7. Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

 

Datum objave

25. lipnja 2020. godine

Predmet

Dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) fizičkim osobama građanima iz ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva (u tekstu: prijaviteljima) za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske (u tekstu: projekt).

Prijavitelji svoj status ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva dokazuju rješenjem o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Izmjenama i dopunama Programa energetske obnove obiteljskih kuća.

Postojeća obiteljska kuća je zgrada koja je zakonita, u kojoj je više od 50% buro podne površine namijenjeno za stanovanje i koja zadovoljava jedan od sva uvjeta: ima najviše 3 stambene jedinice, ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata).

 

Na Poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema QH.nd) D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Korisnici

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. su vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,

 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projek provodi, prijavljeno najkasnije od 01. lipnja 2020.,

 3. status ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva dokazuju preslikom rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb da su korisnici zajamčene minimalne naknade,

 4. imaju preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb da zadovoljavaju socijalne kriterije utvrđene u Programu,

 5. uz pomoć certifikatora kreiraju i podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava Fonda za energetsku obnovu obiteljske kuće u mrežnoj aplikaciji,

 6. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općinm aktima Fonda,

 7. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,

 8. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i

 9. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

Subvencija

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta. Stopa sufinanciranja od 100 % opravdanih troškova primjenjuje na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće, u maksimalnom iznosu do 200.000,00 kuna s PDV-om.Maksimalni opravdani trošak za mjere na vanjskoj ovojnici ne može biti veći od 1.000,00 kn/m2 građevinske bruto površine s PDV-om, a za sustav koji koristi PIE ne može biti veći od 36.250,00 kn s PDV-om.Fond će dodjeljivati sredstva donacije do konca 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

 

Fond će korisnicima dodjeljivati i sredstva donacije za naknade energetskim certifikatorima s „Liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanje u Programu energetske obnove obiteljskih kuća“.

 

Trošak za certifikatora za preostale aktivnosti smatrat će se opravdanim samo za one prijavitelje za koje je odobreno financiranje i koji provedu energetsku obnovu.

Opravdani troškovi

Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon objave Poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa, a odnose se na sljedeće mjere:

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidro izolaciju i pokrov krova); zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom;

 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnju maksimalno dva (2) sustava za korištenje OIE: sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima; sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda.

Obvezna dokumentacija

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr na „e-prijave“ i mora sadržavati:

1. Opće podatke,

2. Dokaz o socijalnom statusu: preslika rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o primanju zajamčene minimalne naknade, u .pdf zapisu,

3. Preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Programu, u pdf. zapisu,

4. Obostranu presliku osobne iskaznice ili elektronski zapis o prebivalištu (e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu iz kojega je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se sustav postavlja, najkasnije na dan 1. lipnja 2020, godine,

5. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće:

- akt za građenje ili

- akt za uporabu ili

- akt za ozakonjenje (legalizaciju) ili

- akt/dokument kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa

zakonito izgrađenom zgradom,

6. Izjavu prijavitelja o tome:

- da za navedenu namjenu do sada nisu ostvarena bespovratna sredstava iz nekog drugog izvora,

7. Izjavu svih ostalih suvlasnika kuće o tome da su suglasni:

- s Izjavom prijavitelja i

- s izvedbom/ugradnjom planiranih/planiranog mjera/sustava

8. Izjavu certifikatora o tome:

- je li obiteljska kuća dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost,

- je li obiteljska kuća pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili se nalazi u kulturno povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara i jesu li potrebna odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja (Prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima),

9. Posebni uvjeti ili prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju u .pdf zapisu,

10. Dokaz vlasništva ili suvlasništva, snimljen u .pdf zapisu:

1) zemljišno-knjižni izvadak čestice,

2) potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar.

11. Uvjerenje/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, snimljeno u .pdf zapisu, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:

- zakonitosti obiteljske kuće,

- vlasništva ili suvlasništva,

13. Detaljnu ponudu ili troškovnik izvođača radova za provedbu odabranih mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu, snimljeno u .pdf zapisu – navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u Pozivu,

14. Fotodokumentaciju postojećeg stanja (fotografije elemenata koje su predmet obnove: fasade, krovište, postojeći sustav grijanja…) u .pdf zapisu,

15. Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat, u .pdf zapisu,

16. Tehnički list planiranih zahvata (nalazi se na mrežnim stranicama Fonda),

17. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su isti potrebni, u .pdf zapisu.Fond zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije, po potrebi.

Rok za podnošenje prijave

Prijavitelj uz pomoć energetskog certifikatora može popuniti i poslati svoju prijavu isključivo putem mrežne aplikacije Fonda. Energetski certifikator mora biti s „Liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanjem u Programu energetske obnove obiteljskih kuća“. Podaci se mogu upisivati/učitavati od 25. lipnja 2020. godine. Prijave se mogu podnositi od 1. rujna 2020. godine u 9.00 sati, sve do objave Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_financiranje_energetske_obnove_obiteljskih_kuca_za_ranjive_skupine_gradana_u_opasnosti_od_energetskog_siromastva_v2.pdf

 

 

8. Javni natječaj (ZO-4/2020) za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)Datum objave

19. lipnja 2020. godine

Predmet

Dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i to za:

a) aktivnosti ponovne uporabe – potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda (tekstil, namještaj, roba široke potrošnje);

b) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna;

c) organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speloloških objekata.

Korisnici

Pravo na prijavu projekata podnošenjem ponude na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), upisane u Registar udruga RH najmanje 1 godinu zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, spelologije što je razvidno iz ciljeva i popisa sjelatnosti u statutu udruge i drugo propisno uvjetima natječaja.

Projekt je moguće prijaviti u partnerstvu – udruga, dječji vrtić, osnovna ili srednja škola, JLS ili JLR(P)S.

Subvencija

Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 20.000,00 kuna, a najviši 60.000,00 kuna, odnosno 40 do 60% opravdanih troškova ovisno o području RH na kojemu se projekt provodi (posebne državne skri, otoci, brdsko-planinska područja itd.).

Opravdani troškovi

Troškovi nastali nakon dana objave Natječaja u NN i mrežnoj stranici Fonda, moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu /troškovniku) projekta, nužni za provođenje projekta, mogu biti identificirani i provjereni – računovodstveno evidentirani, umjereni opravdani, usuglašeni s prijavama racionalnog financijskog upravljanja:

- potrošni materijal (kutije, vreće, spremnici za prikupljanje otpada),

- trošak opreme, alata i pribora neophodnih za provedbu projekta,

- trošak prikupljanja i distribucije (gorivo, punjenje boca za ronjenje),

- trošak promotivnih aktivnosti izravno povezani s provedbom (izrada web portala „nudim-tražim“, izrada letaka, naljepnica „ponovna uporaba“, održavanje radionica),

- izdaci za troškove plaća, naknada voditeljima projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji djeluju u provedbi projekta (ne više od 30% ukupno prihvatljivih i opravdanih troškova) – uz navod imena i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade,

- ostali troškovi za koje podnositelj dostavi Izjavu da su neophodni za provedu, a _Fonda utvrdi njihovu opravdanost.

Obvezna dokumentacija

Prijava projekta podnošenjem ponude mora sadržavati obvezne obrasce, popunjene na računalu, na hrvatskom jeziku, vlastoručno potpisane od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja projekta i ovjerene službenim pečatom organizacije (udruge) kao i svu ostalu obveznu dokumentaciju iz točke 3.1. Uputa za prijavitelje:

- obrazac opis projekta,

- obrazac proračuna projekta,

- potvrda porezne uprave o nepostojanju javnog duga, ne starija od 30 dana od dana prijave na natječaj,

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavljeni projekt,

- izjava o partnerstvu (ako se prijavljuje u partnerstvu),

- izjava o osiguranju vlastitog udjela u troškovima projekta,

- izjava da niti jedan od osnivača nije politička stranka,

- uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje,

- izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se ne koristi PDV u računima kao pretporez u obračunskom razdoblju,

- preslika važećeg Statuta udruge nositelja projekta te dokaz da je Statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama NN 74/14 i 70/17 (samo za udruge čiji je Statut još u obradi).Sve izjave i obrasci Udruge moraju biti ovjereni pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

 

Rok za podnošenje prijave

Rok za prijavu na Natječaj je 31. kolovoza 2020. godine. Na prijamnom pečatu mora biti razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj.

U roku za dostavu prijava, Udruga može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati (nije dopušteno povećavanje iznosa projekta).

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/Više informacija o pojedinim Pozivima potražite na priloženim poveznicama.

Povezani članci
Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.
Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.

Ministarstvo turizma i sporta, kao nacionalno koordinacijsko tijelo projekta Europski tjedan sporta, poziva sve zainteresirane ustanove ili pojedince da pošalju svoje prijave za #BeCROactive nagradu.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2
Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Ministarstvo zdravstva RH objavilo je dana 30.10.2020. godine Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2.

Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)
Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 30.10.2020. javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata koji će biti predloženi Europskoj komisiji za daljnji postupak odabira i (su)financiranja Europskih digitalnih centara za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH).

JAVNI POZIV za sudjelovanje u postupku uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete u turizmu koji su izrađeni u okviru Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe
JAVNI POZIV za sudjelovanje u postupku uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete u turizmu koji su izrađeni u okviru Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe

Osječko-baranjska županija je u ožujku 2020. godine pristupila izradi Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije (u nastavku teksta: Studija). Studiju sufinancira Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, a izrađuje se u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita (u nastavku teksta: Izrađivač Studije).