Projekt Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! doprinosi jačanju sposobnosti malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaranju novih mogućnosti poslovanja umrežavanjem poduzetnika, pružanjem specijaliziranih usluga Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o., provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva te ostalim uslugama poslovnog savjetovanja.

Nositelj projekta: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovca – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 745.461,86 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 559.096,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (15. siječnja 2020. do 15. srpnja 2021. g.)

Ciljevi projekta:
• Opći cilj: Doprinijeti rastu i povećanju broja mikro i malih poduzeća te većoj mogućnosti zapošljavanja i održivom gospodarskom razvoju u Osječko-baranjskoj županiji i široj regiji.

• Cilj projekta: Posebno proširiti usluge poslovne podrške poduzetničke potporne institucije koji će pomoći poduzetnicima u informiranju o osnivanju, razvoju i širenju poslovanja te stvaranju poduzetničkog povoljnog okruženja. Pružanjem specijaliziranih usluga Agencije RODA d.o.o. i provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva s temama lokalnih i regionalnih, nacionalnih i EU natječaja i javnih poziva, korištenja ESIF jamstava i kredita, programima za žene u poduzetništvu i ostalim pomoćnim uslugama za poduzetnike jača se sposobnost malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaraju nove mogućnosti međusobnim umrežavanjem.

Očekivani rezultati projekta:
• Nadograđene 2 postojeće web-stranice PPI-a novim sadržajima i alatima,

• Održano 11 događanja za povezivanje poduzetnika,
• Održano 16 radionica za informiranje poduzetnika,
• Ukupno 51 novi poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• 71 postojeći poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• Podržana 1 organizacija za poslovnu podršku.

Kontakt osoba za više informacija:
• Voditelj projekta Ante Modrić, dipl. iur.,
| direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.
e-mail: direktor@roda-antunovac.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela

Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Projekt „Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.“ odobren je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac dizajniran je u svrhu jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac sa širim područjem te jačanje regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Partner na projektu: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Suradnici: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Hrvatska gospodarska komora Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Institut za razvoj ženskog poduzetništva i vodstva (Woman in Adria) i Matić savjetovanje, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 21.402.869,68 HRK odobreno 19.698.872,28 HRK (93,4%).

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (7. kolovoza 2017. do 7. kolovoza 2019. godine).

Ciljevi projekta:

 • Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora za podršku razvoju poduzetništva na području Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije
 • Stvaranje mreže partnera i suradnika PPI-jeva, znanstveno-obrazovne ustanove i ostalih potpornih institucija poduzetništvu
 • Pružanje usluge najma poslovnog prostora i ostalih usluga PPI za 21 MSP koja posluju duže od 3 godine
 • Pružanje usluga novih tehnologija, inovativne usluge virtualnog asistenta   i inkubatora poslovnih ideja te aditivne tehnologije 3D printera
 • Pružanje specijalnih usluga PPI-jeva, provedba intenzivnih seminara i mentoriranja
 • Promocija poduzetništva i inkubatora i akceleratora

Očekivani rezultati:

 • Opremljeno i izgrađeno 3.179 m2 fizičke infrastrukture, 34 uredska prostora, 2 proizvodno-poslovna prostora, 1 konferencijska dvorana za 150 osoba te 2 co-working prostora
 • 2 PPI-jeva koja će koristiti infrastrukturu
 • 21 MSP koja posluju duže od 3 godine te 12 novoosnovanih MSP-ova koja će koristiti infrastrukturu i ostale usluge PP
 • Kreirano 6 novih usluga poslovne podrške poduzetničke infrastrukture

 

Kontakt osobe za više informacija:

 • Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac, tel: 031/278-022,
 • Nataša Tramišak, mag.iur., voditeljica projekta, tel: 031/670-496,
  e-mail: info@roda-antunovac.hr.

  Provedba projekta započela je 07.kolovoza 2017. godine.

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
„Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Antunovac i Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac-RODA d.o.o.za održivi gospodarski i ruralni razvoji poticanje poduzetništva i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.“

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.
AKTUALNI NATJEČAJI
Naziv Prijavitelj Predmet financiranja Rok prijave Bespovratna sredstva
Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 132/2023) 22.2.2024. Ukupan iznos raspoloživih sredstava 60.000.000,00 EUR-a od čega:
- 40.500.000,00 EUR-a za mikro, male i srednje korisnike
- 13.500.000,00 EUR-a za velike korisnike
- 6.000.000,00 EUR-a za ekološke proizvođače
Javni poziva Fonda za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja (JP ZO 11/2023) jedinice lokalen samouprave, znanstveni instituti i visoka učilišta, trgovačka društva u javnom sektoru, trgovačka društva, druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora Ovim Javnim pozivom potiće se proizvodnja sadnog materijala potrebnog za ozelenjivanje urbanih i periurbanih podrucja na lokacijama u Republici Hrvatskoj. Do 31.12.2023. ili do iskorištenja sredstava Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 eura. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava subvencije fonda je 150.000,00 eura.
JAVNI POZIV ZA POTICANJE UGRADNJE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U OBITELJSKIM KUĆAMA (EnU-4/23) fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u postojećim obiteljskim kućama. Do 31.12.2023. ili do iskorištenja sredstava Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 12.425.000,00 eura.
JAVNI POZIV za provedbu mjera iz,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstv a u 2023. godini" jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Predmet Javnog pozivaje prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u2023. godini za sljedeće potpore:
Mjera 1. Dodatno financiranj e uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namij enj en ih za ptoizvodnj u mlijeka,
Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombini ran i h pasmina nam ij enj en ih za pr oizvodnj u mIijeka,
Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka'
20.11.2023. Maksimalni iznos potpore za pojedinačni Zahtjev po prihvatljivorn korisniku iznosi 66.000,00 €.
JAVNI POZIV za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi' ribarstvu, šumarstvu' veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu 1. ustanove, stručna udruženja (komore), fakulteti i sveučilišta
2. ustanove, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge ), zadtuge i zadružni savez
3. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) Samouprave, trgovačka društva kojima je osnovna djelatnost po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u okviru razreda 82304, stručna udruženja (komore), proizvođačke organizacije (osim onih registriranih kao udruge), zadruge i zadružni savezi
Predmet Javnog poziva za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu' veterinarstvu i zaštiti bilrja za 2023. godinu, namijenjene su za organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnograzvoja, kao i gospodarskih skupova (sajmovi i iz|ožbe) te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske. 20.11.2023. - 25.000,00 eura za međunarodni znanstveni skup
- 10.000,00 eura za konferenciju ili simpozij
- 6.000,00 eura zagospodarsku ili lokalno-tradicijsku manifestaciju.
JAVNI POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova. 8.12.2023. Jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:
- do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,
- do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,
- do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo
VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU Mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija. 1.12.2023. Ukupan raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR
Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. Osnovne i srednje škole Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika. 30.11.2023. Najviši ukupni traženi iznos za financiranje može biti do 4.000,00 EUR po školi
Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu Udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama Financijska potpora programima koji pridonose socijalnoj uključenosti osjetljvih skupina. 27.11.2023. Sveukupan iznos sufinanciranja je 300.000,00 eura
Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini Pravo prijave na javni poziv imaju organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge. Predmet poziva je dodjela financijske potpore civilnog društva - znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama. 03.11.2023. Raspoloživa sredstva Državnog proračuna za 2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja.
NATJEČAJ za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje u trajanju od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama. Predmet natječaja je sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja: prirodnih znanosti, inženjerstva i tehnologije, biomedicine i zdravstva, agronomije, društvenih i humanističkih znanosti. 24.11.2023. Odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 7.800,00 eura osiguran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter

@

Prijavom na newsletter prihvaćate naša Pravila privatnosti.

http://eepurl.com/dioZuD

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.