KRATKI PREGLEDA JAVNIH POZIVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
2. studeni 2020.
Donosimo kratki pregled otvorenih natječaja / javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:
 
1. Javni poziv (JP ZO 3/2020) za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno
 
Datum objave: 7.8.2020.
 
Svrha: Kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada na otocima.
 
Prijavitelji: Isključivo davatelji javne usluge iz članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (trgovačko društvo koje osniva JLS i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela; javna ustanova koju osniva JLS; pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji).
 
Prihvatljivi troškovi: Oni koji se odnose isključivo na prijevoz otpada s otoka na otok/kopno morskim putem za troškove usluge prijevoza morskim putem nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, reciklabilnog otpada). 
 
Iznos sufinanciranja: Do najviše 60% prihvatljivih troškova.
 
Rok za dostavu zahtjeva: Završava istekom kalendarske godine 31.12.2020. ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava.
 
2. Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz 2020.)
 
Datum objave: 28.9.2020.
 
Svrha/predmet: Neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih novih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz), za prijevoz putnika u gradskom prijevozu, kategorija M2, M3 s vrstama pogona električni ili vodik.
 
Prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti JLS te trgovačka društva u vlasništvu JLS, koja obavljaju javni cestovni prijevoz putnika na komunalnim linijama u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i drugim odgovarajućim propisima te uvjetima propisanim Pozivom.
 
Prihvatljivi troškovi: Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom pozivu su troškovi kupnje vozila za gradski prijevoz putnika (kategorije i svojstava prema točki I. ovog Javnog poziva) koji su nastali najranije na dan prijave za sufinanciranje na Javni pozi Fonda. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.
 
Iznos sufinanciranja: Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 40.000.000,00 kuna po korisniku, uključujući i pomoć JLS neovisno o tome što se sredstva pomoći JLS sukladno ovom Javnom pozivu ne smatraju državnom potporom u smislu propisa o državnim potporama i smislu Programa potpora.
 
Rok za dostavu zahtjeva: Prijave se mogu podnositi do obavijesti o zatvaranju poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.
 
3. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 
Datum objave: 30.9.2020.
 
Svrha/predmet:  Dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama, građanima, registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu, na postojeće građevine u RH (izgrađene temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i/ili koja je s navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena i koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na kat koji dokazuje njezinu zakonitost).
 
Prijavitelji: Pravo na sredstva mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, koji zadovoljavaju uvjete definirane ovim Pozivom.
 
Prihvatljivi troškovi: Nabava i ugradnja nove fotonaponske elektrane i troškovi provođenja stručnog nadzora, uključujući PDV.
Iznos sufinanciranja: 200.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove; do 80% ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka; do 60% ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te 40% ako se provodi na ostalim područjima RH;
 
Rok za dostavu zahtjeva: Prijave se mogu podnositi do obavijesti o zatvaranju poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.
 
4. Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.
 
Datum objave: 7.10.2020
 
Svrha/predmet:  Sufinanciranje kupnje novih plovila (brodova) ili izgradnje plovila (brodova) za prijevoz putnika, roba i tereta s vrstama pogona: električni ili vodik.
 
Prijavitelji: JLS i JRS, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i obrtnici, koji zadovoljavaju uvjete definirane ovim Pozivom.
 
Prihvatljivi troškovi: Opravdani su troškovi kupovine novog plovila / izgradnje plovila tehničkih i energetskih svojstva prema točki I. ovog Poziva, koji su nastali najranije na dan prijave za sufinanciranje na ovaj Poziv. 
 
Iznos sufinanciranja: Sredstva Fonda ovom Pozivu dodjeljuju se u vidu pomoći (JLS i JRS, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici) i subvencije (trgovačka društva i obrtnici). Iznos dodijeljenih sredstava ne smije preći 40% Fondu opravdanih troškova, a najviše 10.000.000,00 kuna po korisniku.
 
Rok za dostavu zahtjeva: Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
 
 
5. Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.
 
Datum objave: 12.10.2020.
 
Svrha/predmet: Sufinanciranje projekata izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom: optimiziranje logistike prijevoza tereta, inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama, uvođenje integriranog prijevoza putnika, uvođenje sustava dijeljenja vozila u gradovima, uvođenje nisko-emisijskih zona u gradovima, uvođenje sustava javnih gradskih bicikala, izgradnje pripadajuće biciklističke infrastrukture, inteligentno upravljanje u prometu, ostale mjere integriranog i inteligentnog upravljanja prometnim sustavima.
 
Prijavitelji: Pravo na sredstva mogu ostvariti JLS, JRS pri čemu su mjerama obuhvaćene sve županije, veliki gradovi (s više od 35.000 stanovnika) te općine i gradovi koji zajednički čine zemljopisnu cjelinu s više od 35.000 stanovnika.
 
Prihvatljivi troškovi: Opravdani su troškovi ulaganja nastali najranije na dan objave ovog poziva, o obuhvaćaju nabavu opreme, izvedbu radova, izradu programskih rješenja i stručni nadzor od strane ovlaštenog inženjera.
 
Iznos sufinanciranja: Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 500.000,00 kuna po korisniku.
 
Rok za dostavu zahtjeva: Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
 
 
6. Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta "Pametnih gradova"
 
Datum objave: 20.10.2020.
 
Svrha/predmet: Primjena koncepta pametnih gradova i općina, kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom, odnosno općinom te inovativna provedba poslova grada ili općine, utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti gradovi i općine koji udovoljavaju uvjetima navedenima Pozivu.
 
Prihvatljivi troškovi: Opravdani su samo izravni troškovi, koji su neposredno povezani s provedbom projekta, odnosno ostvarivanjem jednog ili više ciljeva projekta:
- troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta, 
- troškovi vanjski usluga (savjetodavne usluge, usluge s područja IKT, usluge izrade analiza, evaluacija, istraživanja itd.)
- troškovi vezani uz elektronske promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta (uspostava mrežnih stanica projekta u svrhu vidljivosti projekta),
- ostali troškovi (za koje podnositelj prijave izjavi da su neophodni za provedbu projekta) te Fond utvrdi njihovu opravdanost.
Iznos sufinanciranja: Moguće se ostvariti do 500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:
- do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode ili projektima koji se provode na području posebne državne skrbi ili na prvoj skupini otoka
- do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode na drugoj skupini otoka ili na brdsko-planinskom području
- do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode na ostalim područjima RH.
 
Rok za dostavu zahtjeva: Do isteka 2020. godine ili do objave obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju poziva.
 
7. Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima
 
Datum objave: 28.10.2020.
 
Svrha/predmet: Sufinanciranje korištenja EnU i OiE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima, kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.
 
Prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
 
Prihvatljivi troškovi su: nabava i ugradnje mjera energetske učinkovitosti, nabava i ugradnja sustava korištenja obnovljivih izvora energije, stručni nadzor radova.
Iznos sufinanciranja: Korisnicima će se dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kuna, za opravdane troškove
- do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode na području posebne državne skrbi ili na prvoj skupini otoka,
- do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode na drugoj skupini otoka ili na brdsko-planinskom području,
- do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode na ostalim područjima RH.
 
Rok za dostavu zahtjeva: Do isteka 2020. godine ili do objave obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju poziva.
 
8. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra
 
Datum objave: 29.10.2020.
 
Svrha/predmet: Dodjela sredstava Fonda za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra.
 
Prijavitelji: Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne / regionalne samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici, ukoliko zadovoljavaju uvjete navedene u Pozivu.
 
Prihvatljivi troškovi: Opravdani su troškovi provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE (ovojnica, strojarstvo, elektotehnika, OiE – prema tehničkim uvjetima poziva navedenima u Prilogu I.) te troškovi stručnog nadzora (pod uvjetom da su nastali nakon objave Poziva na mrežnim stranicama Fonda).
 
Iznos sufinanciranja: Fond će dodjeljivati sredstva pomoći do 1.000.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove ulaganja i to:
 
- do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode ili projektima koji se provode na području posebne državne skrbi ili na prvoj skupini otoka, projektima koji se provode u prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH) i prvoj skupini jedinica lokane samouprave (indeks razvijenosti ispod 50% prosjeka RH).
 
- do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode na drugoj skupini otoka ili na brdsko-planinskom području, drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 75% i 100% prosjeka RH) i drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH).
 
- do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode na ostalim područjima RH.
 
Rok za dostavu zahtjeva: Do konca 2020. godine ili do objave obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju poziva.
 
 
Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 

Povezani članci
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA OBJAVILO JAVNE POZIVE ZA VIZUALNE UMJETNIKE I RAZVOJ ČITATELJSKE PUBLIKE U HRVATSKOJ
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA OBJAVILO JAVNE POZIVE ZA VIZUALNE UMJETNIKE I RAZVOJ ČITATELJSKE PUBLIKE U HRVATSKOJ

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini (Rok: 16.3.2021.) i Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu (Rok: 26.3.2021.)

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina

OTVORENI JAVNI POZIVI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
OTVORENI JAVNI POZIVI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je nekoliko javnih poziva. Prvi poziv odnosi se na prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu

JAVNI POZIV MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA  ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, POSTAVLJANJA I UREĐENJA SPOMEN-OBILJEŽJA
JAVNI POZIV MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, POSTAVLJANJA I UREĐENJA SPOMEN-OBILJEŽJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojim je Internet stranicama objavilo Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini.