Otvoreni javni pozivi Osječko – baranjske županije
18. veljača 2020.

Osječko-baranjska županija objavila je nekoliko javnih poziva za potpore u 2020. godini:

1. Javni poziv za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Predmet ovoga Javnoga poziva je podnošenje prijave za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu. Temeljem ovoga Javnog poziva sufinancirat će se nabava osnovnih sredstava za rad kako slijedi: - osobna zaštitna oprema, - sredstva za gašenje požara i - oprema za detekciju plinova i topline.

Pravo na podnošenje prijave imaju one javne profesionalne vatrogasne postrojbe koje su dostavile potrebna izviješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu i koje nemaju dugovanja prema Osječko-baranjskoj županiji.

Temeljni kriterij za odobravanje potpore za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi je stanje utvrđeno Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Osječko-baranjsku županiju i usmjerenja utvrđena Planom zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije.

U postupku odobravanja potpora ocjenjuje se i značaj podnesene prijave za funkcioniranje vatrogastva na području Osječko-baranjske županije, uzimajući u obzir veličinu i značaj pojedine javne profesionalne vatrogasne postrojbe, sukladno odredbama o vrstama vatrogasnih postrojbi iz Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 61/94.).

Za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi koje su predmet ovoga Javnoga poziva raspoloživa su sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna. Iznos potpore po jednom podnositelju prijave ne može biti manji od 20.000,00 niti veći od 80.000,00 kuna.

Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 10. veljače do 28. veljače 2020. godine.

2. Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje programa koje prijavitelji predlažu za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2020. godinu.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:

 • zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
 • književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
 • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
 • glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • dramsku i kazališnu djelatnost,
 • filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
 • inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
 • međunarodnu kulturnu suradnju.

Pravo predlaganja programa odnosno prijave za dodjelu sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi.

Pravo prijave ima pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je registrirana u odgovarajućem službenom registru,
 • da joj je registrirano područje djelovanja Županija,
 • da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
 • da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
 • da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te je podnijela izvješće o izvršenju programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Pravo prijave ima fizička osoba koja ima prebivalište odnosno stalno boravište na području Županije.

U Županijskom proračunu su za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovog Javnog poziva planirana sredstva u visini od 700.000,00 kuna.

Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 30. siječnja do 2. ožujka 2020. godine.

3. Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udrugaod interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog javnog poziva.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

Prijavu programa za koji traži dodjelu sredstava može podnijeti udruga:

 • koja je registrirana kao udruga u službenom registru,
 • koja projekt provodi na području Županije ili da u projektu sudjeluju udruge čije je registrirano sjedište na području Županije,
 • koja svojim radom promiče temeljne vrijednosti i načela djelovanja sukladno Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,
 • koja svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
 • koja vodi transparentno financijsko poslovanje,
 • koja uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državno i Županijskom proračunu,
 • koja uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te koja je podnijela izvješće o izvršenju projekta odnosno programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Za financiranje programa koji su predmetom ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva kako slijedi:

Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 30. siječnja do 2. ožujka 2020. godine.

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Predmet ovog Javnog poziva su troškovi povezani s prihvatljivim ulaganjima u Podmjeri 7.2., tip operacije 7.2.2. (dok. Za građenje nerazvrstanih cesta) i Podmjeri 7.4. (vatrogasni dom i spremište, društveni dom / kulturni centar, turistički informativni centar, dječje igralište, sportske građevine, objekti za slatkovodni sport, rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze i trake, tematski putovi i parkovi, građevine za ostvarivanje njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, javne zelene površine, pješačke staze i zone, otvoreni komunalni kanal koji nije dio ceste, groblja, tržnice, javne prometne površine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.
Potpore za prihvatljiva ulaganje iznose do 50% od ukupno nastalih troškova, a najviše do 250.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija na http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.