ico

EACEA objavila nove pozive

Nalazite se ovdje: Home » EACEA objavila nove pozive

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) u okviru Programa Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) objavila je dva poziva:

1. Poziv na dostavu prijedloga EACEA 39/2019 – Projekti kulturne suradnje u zemljama zapadnog Balkana „Jačanje kulturne suradnje sa zemljama zapadnog Balkana i konkurentnosti njihovih kulturnih i kreativnih industrija”

Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje sudjeluju u Instrumentu pretpristupne pomoći, točnije: organizacije ili udruge aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV); nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV); tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj ili središnjoj razini uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).

Voditelj projekta i partneri moraju imati pravnu osobnost u jednoj od država članica EU ili država korisnica potpore IPA II za Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija.

Najniži iznos potpore je 100.000,00 EUR dok najveći iznosi 500.000,00 EUR

Opći cilj poziva je poticati pomirenje i dobrosusjedske odnose u državama Zapadnog Balkana kroz projekte suradnje i stvaralaštva u području kulture.

Rok za prijavu je 17. ožujka 2020. godine

2. Poziv na podnošenje prijedloga „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“

Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera: neprofitni subjekti (privatni ili javni), tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna), međunarodne organizacije, sveučilišta i druge obrazovne ustanove, istraživački centri, profitni subjekti.

Minimalni iznos koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi 300.000,00 EUR.

Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Rok za prijavu je 14. svibnja 2020. godine

Više informacija o pozivima možete pronaći na Kreativna Europa i EACEA